โทร 044-710-555

370-378 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000สมัครงาน

ใบสมัครงานบริษัท โตโยต้าสุรินทร์ (1991) จำกัด
คำแนะนำ ข้อมูลที่ผู้สมัครให้ไว้ หากครบถ้วนจนที่สุดจะมีส่วนช่วยให้ได้รับการพิจารณาว่าจ้างเร็วขึ้น
ฉะนั้นจึงควรตอบคำถามทุกข้อ หรือถ้าไม่มีคำตอบหรือไม่ทราบโปรดว่างไว้
ประเภทงานที่สนใจ/ถนัด รูปภาพ
เงินเดือนที่คาดหวัง วันที่พร้อมจะทำงาน
ข้อมูลทั่วไป
เพศ ชาย หญิง
ชื่อ-สกุล (ไทย) ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)
ชื่อเล่น อายุ
สัญชาติ เชื้อชาติ
ศาสนา บัตรประชาชนเลขที่
ข้อมูลสำหรับติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 1. 2.
อีเมล์
สถานะภาพ
โสด มีครอบครัวแล้ว หม้าย/อย่าร้าง บุตร คน
การเกณฑ์ทหาร
รับราชการทหารแล้ว รอเกณฑ์ทหาร จับได้ใบดำ ได้รับการยกเว้น ไม่ระบุ
วัน/เดือน/ปี ที่เกิด จังหวัดที่เกิด ส่วนสูง ซม. น้ำหนัก กก. กรุ๊ปเลือด
ภาษาต่างประเทศ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ
อื่นๆ
อื่นๆ
การขับขี่ยานพาหนะ
รถยนต์ ได้ ไม่ได้ ใบขับขี่        มี ไม่มี
รถจักรยานยนต์ ได้ ไม่ได้ ใบขับขี่        มี ไม่มี
ประวัติการศึกษา (ระบุทุกระดับ)
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา วุฒิ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
ต่ำกว่ามัธยมปลาย
มัธยมปลายสามัญ
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
กิจกรรมการศึกษาอื่นๆ
กิจกรรมระหว่างศึกษา
การอบรมพิเศษ เคย ไม่เคย ระบุ ปี
ประวัติการทำงาน (ระบุ)
ชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ เดือน/พ.ศ. รายได้ ตำแหน่งหน้าที่ เหตุที่ออก
เข้า ออก